Urnuigh Mara Chlann Raghnuill

Urnuigh Mara Chlann Raghnuill

Oigh chubhr na mara,
Thu lan de na grasan,
‘S an Righ mor-gheal maille riut,
Beannacht’ thu, beannaicht thu,
Beannaicht thu a’ measg nam ban,
O guidh’! mo ghuidhe do Mhac Iosa,
E bhi mar rium,
E bhi ri faire,
E bhi g’ ar caithris,
E sgaoileadh tharuinn a chochuill bheannaicht
O ra-soluis gu ra-soluis,
O shoills’ og-ghil a’ chamhanaich
Gu shoills’ or-bhuidh an anamuich
‘S re na h-oidhche dubhra dobhaidh,
E bhi ‘g ar combnadh,
E bhi ‘g ar seoladh,
E bhi ‘g ar steornadh,
Le iuil agus gloir nan naoi gathanan greine,
Tro mhuir, tro chaol, tro chumhlait,
Gus an ruig sinn Muideart,
O gus an ruig sinn Muideart,
‘S deagh Mhac ‘ic Ailein.

Sea Hymn of Clan Ranald

Fragrant Virgin of the seas,
Full of all graces
And the Glorious White King (Christ) with you,
Blessed are you,
Blessed are you among women!
Entreat, entreat for me with your son Jesus
That he be with me;
That He keep wakeful watch over me;
That He spread his blessed covering over us
From pale dawn till golden evening,
And during the dark dreary night;
That He help us and direct us
With the guidance and glory of the nine sunrays
Through sea and sound,
Till we reach Moidart,
Until we reach Moidart
and Mac Allan’s good son.